Kontakt tel.: +48 666 214 420

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM https://sklep.babell.com.pl/

Artykuł 1. Postanowienia wstępne

 1. Polityka prywatności i plików cookie określa zasady i warunki przetwarzania danych osobowych użytkowników (zwanych dalej: „Użytkownikami”) odwiedzających strony serwisu internetowego dostępnego w domenie sklep.babell.com.pl, zwany dalej „Sklepem Babell” oraz wykorzystania plików cookie lub innych podobnych technologii w ramach Babell S.C.

 2. Administratorem danych osobowych jest Babell spółka cywilna z siedzibą w Toruniu 87-100, ul. Aleksandrowska 24-26, posiadająca NIP 956-145-16-21 (zwana dalej: „Administratorem”).

 3. Administrator udziela odpowiedzi na wszelkie pytania lub żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym Polityki prywatności i plików cookie.

 4. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych lub podawanych przez Użytkowników oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 5. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Artykuł 2. Przetwarzanie danych osobowych – korzystanie z Sklepu Babell

 1. Użytkownicy odwiedzający Sklep Babell mogą przeglądać strony internetowe sklep.babell.com.pl bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 2. Użytkownik bez względu na posiadany status Kupującego podaje swoje dane osobowe w związku z:

  1. rejestracją w Sklep Babell

  2. korzystaniem z usług w ramach Sklep Babell,

 3. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez Sklep Babell może różnić się w zależności od tego z jakich usług lub funkcjonalności Użytkownik korzysta.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do stałego aktualizowania wszelkich danych, jeżeli w jakimkolwiek zakresie nastąpią zmiany.

 5. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego zbioru zasobów (zwanego dalej: „Kontem”), z którego może korzystać w ramach Sklep Babell po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła.

 6. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

 7. Konto zawiera podane przez Użytkownika dane oraz historię jego działalności w ramach Sklep Babell. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania, korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach Sklep Babell. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.

 8. Do logowania służą adres e-mail oraz hasło podane w czasie rejestracji. Użytkownikowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Użytkownik zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe korzystanie przez Użytkownika z usług w ramach Sklepu Babell.

Artykuł 3. Podstawy przetwarzania danych osobowych w Sklepie Babell

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) wyłącznie w celach związanych z jego działalnością tj. w celu:

  1. realizacji czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy na zasadach określonych Regulaminem dla Kupujących lub Regulaminie dla Sprzedających (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności:

   1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie obsługi Konta Użytkownika,

   2. świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z obsługą umów sprzedaży realizowanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklep Babell,

   3. kontaktowania się z Użytkownikami w zakresie związanym ze świadczonymi usługami,

   4. zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na Sklep Babell, przeciwdziałanie nadużyciom, oszustwom,

   5. podejmowania działań przed zawarciem umowy, w szczególności dostarczenia oferty na żądanie osoby, której dane dotyczą;

  2. nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem Użytkowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora polegających na odpowiadaniu na kierowane zapytania)

  3. realizacji usługi dostarczania newslettera na zasadach określonych Regulaminem dla Kupujących lub Regulaminie dla Sprzedających (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  4. realizacji czynności związanych z ochroną kupującego z tytułu transakcji za pośrednictwem Sklep Babell, w tym realizacji wypłat rekompensat (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  5. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dotyczącego obowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi i rachunkowymi);

  6. obsługi reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora dotyczących ochrony praw Administratora i Użytkownika);

  7. realizacji komunikacji związanej ze zrealizowanym na rzecz Użytkownika zamówieniem, w szczególności dotyczącej informowania Użytkownika o możliwości założenia Konta na Sklep Babell na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora polegającym na dbaniu o interesy Administratora i promowaniu Sklep Babell;

  8. marketingu produktów lub usług własnych lub podmiotów trzecich, w tym także wyświetlania reklamy kontekstowej lub behawioralnej, kontaktowanie się z Użytkownikami, umożliwienia uczestnictwa konkursach, akcjach promocyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora polegających na dbaniu o interesy Administratora oraz promowaniu towarów lub usług Sklepu Babell);

  9. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora dotyczących ochrony praw Administratora i Użytkownika);

  10. realizacji działań statystycznych i analitycznych, w tym analizy aktywności, zarządzania ruchem na Sklep Babell(na podstawie 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora dotyczących optymalizacji w ramach Sklepu Babell).

  11. przeprowadzenia oceny zadowolenia Użytkownika, Administrator może wykonać pomiar lojalności oraz zadowolenia ze świadczonych przez Administratora usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora dotyczących optymalizacji świadczonych usług i dostosowania ich do potrzeb Użytkowników).

Artykuł 4. Zasady przetwarzania danych w Sklep Babell

 1. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

 2. Administrator realizuje prawa Użytkowników dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych.

 3. Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą uzasadnione przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.

 4. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Administrator zapewnia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny i gwarantujący, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie czynności.

Artykuł 5. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:

  1. dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii;

  2. sprostowania danych osobowych;

  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4. usunięcia danych osobowych;

  5. przenoszenia danych;

  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 2. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i usunie dane, o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.

 3. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ustępie powyżej, jest realizowane poprzez umożliwienie kontaktu z Administratorem w sposób wskazany w art. 1 ust. 3 niniejszej Polityce.

 4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa.

Artykuł 6. Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 2. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom takim jak: operatorowi płatności, operatorom pocztowym, kurierom, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, usługi analityczne), agencjom marketingowym, firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym.

 3. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, jeżeli będzie to wymagane lub związane z usługami, z których Użytkownik korzysta w ramach Sklep Babell. Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich, takie przekazywanie danych będzie odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na innej podstawie prawnej na przykład: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

Artykuł 7. Okres przechowywania i pozostałe postanowienia

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych), także przez czas potrzebny do zachowania zgodności z przepisami prawa.

 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego będą przechowywane przez okres realizacji celu lub zgłoszenia sprzeciwu lub zmiany zakresu przez osobę, której dane dotyczą.

 3. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane będą na podstawie odrębnej zgody, będą przechowywane do czasu odwołania zgody.

 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże przetwarzanie zautomatyzowane nie będzie prowadzić do podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać sytuację Użytkowników. Przetwarzanie to może mieć wpływ na dobór wyświetlanych reklam, czy dobór oferowanych produktów, usług. Użytkownik może otrzymywać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej lub internetowej.

 5. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Użytkownika.

 6. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych jedynie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Artykuł 8. Pliki cookie lub podobne technologie

 1. Administrator stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe i przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone dla potrzeb funkcjonalności stron internetowych sklep.babell.com.pl  np. zapamiętywania danych i zapisywania preferencji przeglądania. Celem plików cookie jest ułatwienie przeglądania zasobów Sklep Babell przy kolejnych wizytach.

 2. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze stron Sklepu Babell. 

 3. Co do zasady pliki cookie nie stanowią danych osobowych, przy czym określone informacje w połączeniu z innymi informacjami o Użytkowniku mogą stanowić dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 4. Administrator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 5. W ramach Sklepu Babell stosowane są następujące rodzaje plików cookie ze względu na niezbędność do realizacji usług:

  1. niezbędne pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Babell, np. zapamiętanie logowania, przeglądanie określonego produktu, korzystanie z reklam, dodanie produktu do koszyka, dokonanie płatności; umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania; umożliwiające poznanie korzystania z usług w celu wprowadzania usprawnień oraz analizowania i rozliczania efektywności usług

  2. statystyczne pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Sklepu Babell, pomagające zrozumieć zachowania różnych Użytkowników;

  3. preferencyjne pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;

  4. marketingowe pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

 6. Strony sklep.babell.com.pl korzystają z plików cookie na podstawie zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną.

 7. Pliki cookie, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, są blokowane do czasu wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookie. Podczas pierwszej wizyty na stronie sklep.babell.com.pl Użytkownik ma możliwość zdecydowania, na które pliki cookie się godzi, poprzez zaznaczenie guzika “akceptuj” lub “odrzuć”. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w ramach Sklep Babell, poprzez kliknięcie „Moje zgody”. Przycisk znajduje się w panelu klienta w lewym menu.

 8. Nadto Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do swojego urządzenia w ramach oprogramowania do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa). Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookie na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 9. Użytkownik w każdej chwili może zgłosić sprzeciw lub cofnąć swoją zgodę na pliki cookie, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, zmieniając ustawienia plików cookie w ramach Sklep Babell lub zmieniając ustawienia oprogramowania - przeglądarki internetowej. Użytkownik może także zmienić ustawienia dotyczące poszczególnych plików cookie Zaufanych Partnerów, zgodnie z informacjami podanymi przez nich w ich politykach ochrony prywatności.

 10. Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w przykładowych przeglądarkach internetowych Użytkownik może znaleźć tutaj:

  1. w przeglądarce Chrome
   https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

  2. w przeglądarce Opera
   https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

  3. w przeglądarce Mozilla Firefox
   https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

  4. w przeglądarce Microsoft Edge
   https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

  5. w przeglądarce Safari
   https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 11. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Sklep Babell.


Babell Facebook Babell Instagram