Kontakt tel.: +48 666 214 420

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym SKLEP.BABELL.COM.PL, który jest własnością firmy Catier Adam Sałacki z siedzibą w Toruniu przy ulicy Grasera 13/2 o nr NIP 956-145-16-21 REGON 341242041, zarejestrowanej przez organ prowadzący Centralną Ewidencję i Identyfikację Działalności Gospodarczej tj. Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane kontaktowe: telefon: +48 666 214 420; e-mail: sklep@babell.com.pl

1. Sklep SKLEP.BABELL.COM.PL zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Realizacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze, rozpoczyna się w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie. Zamówienie wysyłane jest w ciągu 5 dni roboczych od momenty rozpoczęcia realizacji zamówienia.

3. Konsumentami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest spełniony umowa jest niewiążąca.

4. Przez złożenie zamówienia przez Konsumenta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu.

5. Sklep prosi Konsumenta o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

6. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia. Sklep zastrzega również prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy Konsument zalega wobec sklepu z płatnościami, wynikającymi z realizacji poprzednich zamówień.

7. Płatności za zamówione produkty można dokonać korzystając z metod płatności dostępnych przelewem na konto SKLEP.BABELL.COM.PL, w serwisie PayPal, Przelewy24 (również kartą). Szczegóły dotyczące dostępnych metod płatności znajdują się w zakładce płatności.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań , wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

8. Regulaminowy termin płatności za złożone zamówienie to pięć dni roboczych.

9. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,
b) w przypadku zamówień płatnych przez serwis Przelewy24 oraz PayPal - w chwili poprawnej autoryzacji transakcji.
c) w przypadku zamówień płatnych "za pobraniem" przy odbiorze - w dniu otrzymania zamówienia (jeżeli zamówienie zostało złożone w dniu wolnym, realizacja następuję w pierwszym dniu roboczym).

10. W przypadku, gdy w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

11. W przypadku niedostępności części lub wszystkich zamówionych produktów, Sklep zobowiązany jest poinformować Konsumenta drogą mailową bądź telefoniczną o ograniczonej możliwości realizacji zamówienia. Konsument ma prawo wybrania sposobu dalszej realizacji zamówienia (częściowa realizacja - wysyłka dostępnych produktów; wydłużenie czasu oczekiwania; anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Konsumenta, Sklep zastrzega sobie prawo do wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia. Przedpłatę za całość zamówienia (w przypadku anulowania zamówienia) lub za produkty niedostępne w chwili realizacji zamówienia, Sklep zwraca na podane przez Konsumenta konto bankowe w terminie 7 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

12. Wszystkie produkty oferowane w sklepie SKLEP.BABELL.COM.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

13. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki.

14. Konsument może anulować złożone zamówienie e-mailowo pod adresem sklep@babell.com.pl, podając nr zamówienia, do momentu dokonania płatności.

15. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Konsumenta adres za pośrednictwem dostępnych w Sklepie usług spedytorskich: Kurier DPD lub Paczkomaty InPost. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki i pakowania zgodnie z tabelą kosztów wysyłki zamieszczoną w zakładce warunki wysyłki.

16. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w dowolnej formie. Treść oświadczenia może odpowiadać treści formularza, stanowiącego załącznik do ustawy, dostępnego do pobrania >>tutaj<<.

17. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. W szczególności zwrotowi podlegają koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). W przypadku korzystania przez Konsumenta z zakupionego towaru w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania, w szczególności poprzez pozostawienie śladów użytkowania, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy. Wraz z odsyłanym towarem Konsument jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

18. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą fizyczną (sprzedany towar jest niezgody z umową) lub prawną (towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, bądź też istnieje ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu nim wynikające z decyzji lub orzeczenia właściwego organu), o której Konsument nie wiedział w chwili zawarcia umowy. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest zawiadomienie Sklepu o wadzie, w terminie do 1 roku od daty jej wykrycia. Preferowanym sposobem zawiadomienia jest skorzystanie ze stosowanego formularza dostępnego w serwisie SKLEP.BABELL.COM.PL. Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Jeżeli żądanie złożone przez Konsumenta dotyczy obniżenia ceny towaru, wymiany towaru na nowy, bądź usunięcia wady towaru, reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.

19. Sklep SKLEP.BABELL.COM.PL dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem sklep@babell.com.pl

20. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.

21. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez SKLEP.BABELL.COM.PL pokrywa Sklep w limicie kwoty podanej poniżej. Koszty wysyłki do SKLEP.BABELL.COM.PL pokrywa Konsument. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Konsumentowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nie przekraczającej 17zł (słownie: siedemnaście złotych). Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.

22. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

23. Kolory wyrobów przedstawionych na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych w zależności od ustawień monitora, a wygląd rzeczywisty oferowanych artykułów może odbiegać w niewielkim stopniu od ich wizerunków na fotografiach zamieszczonych w serwisie.

24. Towary znajdujące się w promocji, posiadają informację o najniższej cenie (przed obniżką) jaką osiągnął produkty w ciągu 30 dni.

25. Kolejność wyświetlania się produktów w wyszukiwarce jest uszeregowana pod względem najlepszego dopasowania do zapytania. W Sklepie Babell dostępne są tylko produkty marki Babell i Babella.

26. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia

25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). Klient uprawniony jest także do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Babell Facebook Babell Instagram